Regulaminy-Dolnych Młynów 5

 Chcesz skorzystać z naszej  oferty? Zapoznaj się z regulaminem.
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów „Fitness Młyn” ul. Dolnych Młynów 5


 1. Na terenie klubu mogą ćwiczyć osoby, które wykupiły jednorazowe wejście, karnet miesięczny, 3-miesięczny klubu Studio Młyn lub korzystają z pierwszego treningu gratisowego, a także korzystające z kart Benefit System i OK System.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z zajęć i siłowni pod warunkiem pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna. Oświadczenie to musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone. Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego.
 3. Wykupiony karnet ważny jest 30 dni od pierwszego treningu, jest karnetem imiennym i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 4. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 5. W przypadku złego samopoczucia, kontuzji, urazów, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.
 6. Każdy klient zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej i czystości, na zajęciach wymagane jest czyste obuwie zamienne oraz ręcznik.
 7. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 8. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad dobrego zachowania oraz szacunku w stosunku do osób współćwiczących, przestrzegania zasad korzystania z urządzeń w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu, zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem klubu oraz odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiada prawnie lub finansowo.
 11. Każdy uczestnik zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie klubu Studio Młyn nie ponosi odpowiedzialności. W szatni klubu obowiązuje system zamykania na kłódki.
 12. Studio Młyn zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć fitness oraz zmiany instruktora.
 13. Studio Młyn zapewnia kompetentną kadrę instruktorów, odpowiednio do prowadzonych zajęć fitness.
 14. Klient ma prawo wystąpić o jednorazowe bezpłatne zawieszenie karnetu z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.
 15. Klient za opłatą, bez podania przyczyny może wystąpić o jednorazowe zawieszenie karnetu. Opłata wynosi 20zł za każde 10dni zawieszenia.
 1. Obowiązują zapisy na zajęcia rowerowe, jak również obowiązuje ich odwołanie, najpóźniej dzień wcześniej do godz.22.00 na zajęcia poranne i 2 godz. przed zajęciami popołudniowymi, przy zapisie na zajęcia obowiązuje wpłata kaucji w kwocie 20 zł. W przypadku nieodwołania zajęć kaucja zostaje pobrana w kwocie 10 zł za zajęcia